Avaleht | Sisukaart  
  Dokumendid

Omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad ja teised jäätmehooldust reguleerivad õigusaktid asuvad lingi korraldatud jäätmeveo all!

Ühised jäätmekavad :

>>
Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020
>>
Ühtne jäätmekava 2015-2020
>>
Lisa 1 Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine
>>
Lisa 2 Korraldatud jäätmeveo piirkonnad
>>
Lisa 3. Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud
>>
Lisa 4. Omavalitsuste kaupa segaolmejäätete koostis massiprotsentides
>>
Lisa 5. Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013
>>
Lisa 6. IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013
>>
Lisa 7. Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009
>>
Lisa 8. Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009
>>
Lisa 9. Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009
>>
Lisa 10. Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete
>>
Lisa 11. Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013
>>
Lisa 12. Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis(-ed)
>>
Lisa 13. Jäätmekava kooskõlastamisega seotud dokumendid
>>
Lisa 14. Jäätmekava avalikustamine
>>
Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ühine jäätmekava 2016-2021
>>
Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020
>>
Jõgeva linna jäätmekava 2013-2020
>>
Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri al mai 2018
>>
Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri al mai 2018

 

  by hansanet